Shop algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

versie: 24 november 2021

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Overmacht

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Annex 1 – Modelformulier voor herroeping

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

Brouwerij der Trappisten van Westmalle BV

Antwerpsesteenweg 496

2390 Malle

E-mailadres:

info@trappistwestmalle.be

Telefoonnummer:

+32(0)33129222 bereikbaar op werkdagen van maandag tot donderdag van 8:00-12:30 en 13:00-17:00. Op vrijdag van 8:00 tot 12:30

Ondernemingsnummer:

0461792947

Bankrekeningnummer:

BE78408051800186

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 4. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.
 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kunt u als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

 

ARTIKEL 3 – ONS AANBOD EN UW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, Ideal, Sofort. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan je winkelmandje. Nadien geeft u uw contact- en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u betaling door het indrukken van de bestelknop. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief.

 

ARTIKEL 4 – HERROEPINGSRECHT

 1. Als u goederen of diensten bij ons koopt, hebt u gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat u de goederen niet wilt houden. U kunt uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaalt u zelf). Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben of u hebt aangegeven dat u wilt afzien van de overeenkomst, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u hebt betaald.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 5. U kunt u retourpakket retourneren via de post of een koerier.
 6. Om uw herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kunt u het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@trappistwestmalle.be of naar Brouwerij der Trappisten van Westmalle BV, Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle, België. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. U vindt een modelformulier voor herroeping onder Annex I.

 

 ARTIKEL 5 – DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW of accijnstarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle Belgische belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

 

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

 

ARTIKEL 7 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, hebt u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zult u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

ARTIKEL 8 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.
 2. Eerst bevestigen we uw order per mail. Wanneer een artikel in stock is en de we de betaling ontvangen hebben, wordt het verzonden na 1 tot 4 werkdagen. Is een artikel niet in stock, dan informeren wij u over de mogelijke leveringstermijn. In België volgt de levering gemiddeld binnen 2 werkdagen na afgifte bij onze logistieke partner. U krijgt dan ook een track- en trace-code. Zo volgt u uw bestelling op de voet. Voor het buitenland kunnen we geen vaste leveringstermijn opgeven.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kunt u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. U moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Hebt u bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op info@trappistwestmalle.be
  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 11 – KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kunt u ons contacteren via info@trappistwestmalle.be of bellen naar +32 (0)3 312 92 22 (bereikbaar van maandag tot donderdag tussen 8u00-12u30 en 13u00-17u00, op vrijdag van 8u00-12u30, niet bereikbaar op brug- en feestdagen. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Antwerpse rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

 

ANNEX I : MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Download hier het modelformulier.