Algemene voorwaarden

1. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1.1 Al onze facturen zijn contant betaalbaar aan Westmalle, tenzij anders overeengekomen. Elke vertraging in de betaling geeft aanleiding tot moratoire interesten van 1% per maand, te rekenen vanaf de datum van de factuur, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij niet-betaling binnen de acht dagen na verzending van de ingebrekestelling per aangetekend schrijven, zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR voor buitengerechtelijke kosten, aangerekend worden.

1.2 Betaling van dit bedrag geldt niet als bewijs van betaling van het bovenstaande. Bij betaling van een bedrag behouden wij ons het recht voor dit bedrag toe te passen op elk bedrag dat de betaler ons eventueel verschuldigd is.

1.3 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. De verkoper kan de teruggave van deze goederen eisen in geval van niet-betaling van de facturen op hun vervaldag of in geval van onmiddellijke betaling. De gevolgen van het toevallige verlies van de verkochte goederen in geval van overmacht (bv. brand) zijn ten laste van de Koper.

1.4 De Verkoper kan steeds weigeren één of meer leveringen te doen of nieuwe bestellingen te aanvaarden indien de Koper zijn kredietlimiet bereikt of reeds heeft overschreden of indien de Koper één van zijn verplichtingen tegenover de Verkoper, van welke aard ook, niet nakomt.

1.5 Eventuele reclames met betrekking tot hoeveelheid en prijs dienen binnen acht dagen na levering door ons te zijn ontvangen om in behandeling te worden genomen.

2. KWALITEITSEISEN EN KLACHTEN

2.1 Om de kwaliteit van de geleverde dranken te allen tijde te garanderen, moeten de Koper en latere kopers de dranken in optimale omstandigheden opslaan en afleveren (wat betreft omgeving, temperatuur, bescherming tegen vorst, zonlicht en regen, toepassing van de fifo-regel, enz.)

Om de consument een optimale kwaliteit te garanderen, moet de koper ervoor zorgen dat vatbier alleen wordt verkocht aan personen die over de nodige beroepskwalificaties en -uitrusting beschikken.

2.2 Dranken die ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet meer aan de normale kwaliteitseisen voldoen, worden door de verkoper alleen vergoed wanneer de aansprakelijkheid van de verkoper is aangetoond en de dranken niet zijn blootgesteld aan abnormaal licht, zon, warmte, vorst, regen, stof, enz.) De verkoper moet vooraf in kennis worden gesteld van de terugzending en van de reden daarvan.

3 VERPAKKING

3.1 Leeggoed (flessen, containers, pallets en vaten) dat met onze naam of ons handelsmerk is gemerkt, blijft ons onvervreemdbaar eigendom en is niet vatbaar voor inbeslagneming, waardoor wij ons er niet van zouden kunnen ontdoen. Leeggoed moet worden teruggegeven, met dien verstande dat alleen het hierboven vermelde door ons wordt teruggenomen. Lege tanks van andere merken worden niet terugbetaald of teruggenomen.

3.2 Ontvangen borgsommen voor leeggoed worden alleen terugbetaald als het leeggoed in goede staat wordt geretourneerd.

3.3. De waarde van de teruggenomen emballage zal eerst worden verrekend met eventuele openstaande facturen, zelfs indien de verkoper de emballage opeist.

3.4 De koper mag geen enkele handeling verrichten die tot gevolg heeft dat de verpakking niet aan de verkoper wordt teruggezonden. Indien een ernstig en aantoonbaar plichtsverzuim kan worden
(bv. in geval van parallelexport), behoudt de brouwerij zich het recht voor de leeggoederen te factureren tegen de dan geldende nieuwe waarde.

3.5 Vaten die niet binnen een redelijke termijn na levering aan ons zijn geretourneerd, worden gefactureerd tegen de nieuw geldende waarde.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen die zich tijdens het gebruik van onze apparatuur voordoen.

5. TUSSENKOMST VAN DE VERKOPER

5.1. Indien de verkoper om commerciële redenen afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, wordt dit beschouwd als een tegemoetkoming die de verkoper te allen tijde zonder opzegtermijn kan beëindigen.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN

6.1 Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

6.2 Het Belgisch recht is van toepassing.