E-MAIL DISCLAIMER

De informatie in deze mail is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor geadresseerde(n). Als u niet de geadresseerde bent, vragen we u de afzender te verwittigen en het origineel en alle eventuele kopijen ongelezen te vernietigen. Openbaarmaking en verspreiding van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Brouwerij der Trappisten van Westmalle is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige transmissie van de informatie in deze drager of een vertraging van de ontvangst ervan. We kunnen niet garanderen dat deze email vrij van virussen is, of dat de mail verzonden is zonder de ongeoorloofde tussenkomst van een derde partij.

Brouwerij der Trappisten van Westmalle kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kan dus daaruit geen verplichtingen op zich nemen. Brouwerij der Trappisten van Westmalle is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op dit e-mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Aan dit bericht – inclusief de bijlagen – kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wettelijk bindende verplichtingen kunnen alleen het gevolg zijn van een geschreven document, ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers.

E-MAIL DISCLAIMER

The information contained in this e-mail is confidential and is intended for the addressee(s) only. If you are not the addressee, please notify the sender and destroy the original and any unread copies. The information contained in this e-mail may not be disclosed or distributed to third parties.

Brouwerij der Trappisten van Westmalle is not responsible for the correct and complete transmission of the information contained in this medium or for any delay in its receipt. We cannot guarantee that this e-mail is free of viruses or that it has been sent without the unauthorised intervention of a third party.

Brouwerij der Trappisten van Westmalle cannot guarantee or warrant the accuracy or completeness of the information contained in this e-mail and cannot therefore be held liable in any way. Brouwerij der Trappisten van Westmalle cannot be held liable for any direct and/or consequential damage resulting from the use of or reliance on this e-mail message and/or its contents.

No rights can be derived from this message – including its attachments – unless otherwise agreed in writing. Legally binding obligations can only result from a written document signed by authorised representatives.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ PAR COURRIEL

Les informations contenues dans ce courrier sont confidentielles et destinées uniquement au(x) destinataire(s). Si vous n’êtes pas le destinataire, veuillez en informer l’expéditeur et détruire l’original et toute copie non lue. La divulgation et la distribution à des tiers des informations reçues dans le courrier électronique ne sont pas autorisées.

Brouwerij der Trappisten van Westmalle n’est pas responsable de la transmission correcte et complète des informations contenues dans ce message ou d’un éventuel retard dans leur réception. Nous ne pouvons pas garantir que ce courrier électronique est exempt de virus ou qu’il a été envoyé sans l’intervention non autorisée d’un tiers.

Brouwerij der Trappisten van Westmalle ne peut donner aucune garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le courriel et ne peut donc assumer aucune obligation à cet égard. Brouwerij der Trappisten van Westmalle est contrainte d’exclure toute responsabilité pour les dommages directs et/ou indirects résultant de l’utilisation ou de la confiance accordée à ce message électronique et/ou à son contenu.

Aucun droit ne peut être dérivé de ce message – y compris ses pièces jointes – sauf accord écrit contraire. Les obligations juridiquement contraignantes ne peuvent résulter que d’un document écrit signé par des représentants autorisés.