Algemene voorwaarden

1. Leverings- en betalingsvoorwaarden

1.1  Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Westmalle, tenzij anders gestipuleerd staat. Iedere vertraging van betaling zal een verwijlintrest opbrengen van 1% per maand, te rekenen vanaf
de factuurdatum en dit zonder voorafgaande aanmaning. Bij niet betaling 8 dagen na ingebrekestelling per aangetekend schrijven zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn a rato van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro wegens buitengerechtelijke kosten.

1.2  Het betalen van deze rekening is geen bewijs van vereffening der voorgaande. Bij betaling van een som behouden wij ons het recht voor deze toe te passen op gelijk welk bedrag dat de betaler ons zou verschuldigd zijn.

1.3  De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De verkoper kan teruggave van deze goederen eisen bij niet betaling van de facturen op hun vervaldag of bij hun onmiddellijke opeisbaarheid. De gevolgen van het toevallige tenietgaan van de verkochte goederen bij overmacht (bv. brand) blijven ten laste van de koper.

1.4  De verkoper kan altijd weigeren één of meer leveringen uit te voeren of nieuwe bestellingen te aanvaarden wanneer de koper het plafond van het toegestane krediet bereikt of reeds overschreden heeft of wanneer hij één van zijn verbintenissen ten aanzien van de verkoper niet nakomt, ongeacht de aard ervan.

1.5  Om te kunnen aanvaard worden dienen eventuele klachten omtrent hoeveelheid en prijs ons toe te komen binnen de 8 dagen na levering.

2. Kwaliteitsvoorschriften en klachten

2.1  Om steeds de kwaliteit van de geleverde dranken te verzekeren dienen de koper en verdere kopers de dranken op te slaan en te leveren in optimale omstandigheden (o.a. qua ruimte, temperatuur, bescherming tegen vorst, tegen zonlicht en regen, toepassing van de fifo-regel, enz.).

Om een optimale kwaliteit voor de consument te verzekeren, zal de koper er op toezien dat het bier in vaten alleen verkocht wordt aan personen die over de nodige beroepskwalificatie en tapuitrusting beschikken.

2.2  Dranken die ondanks alle zorgen niet meer zouden beantwoorden aan de normale kwaliteitsvereisten worden door de verkoper slechts terugbetaald wanneer zijn aansprakelijkheid bewezen is en wanneer de dranken niet op een abnormale manier werden blootgesteld aan licht, zon, warmte, vorst, regen, stof enz. De verkoper dient van de terugzending en de reden hiervan vooraf op de hoogte gesteld te worden.

3. Verpakking

3.1  Het leeggoed (flessen, bakken, paletten en vaten) dat het opschrift van onze firma of ons merk draagt, blijft onze onvervreemdbare eigendom, niet vatbaar voor inbeslagname, waarover derhalve niet mag beschikt worden. Het leeggoed moet teruggegeven worden, wel verstaan zijnde dat enkel bovenvermeld leeggoed door ons teruggenomen wordt. Leeggoed van andere merken wordt noch vergoed, noch teruggezonden.

3.2  De voor het leeggoed ontvangen waarborgsommen worden slechts terugbetaald bij teruggave van dit leeggoed in goede staat.

3.3  De waarde van de teruggenomen verpakkingen wordt in de eerste plaats verrekend met de nog niet betaalde achterstallige facturen, ook wanneer de verkoper de verpakkingen terugvordert.

3.4  De koper zal geen handelingen stellen die ertoe leiden dat de lege verpakkingen niet worden terugbezorgd aan de verkoper. Indien de koper hier aantoonbare zware nalatigheid kan worden aangewreven (bv. in het kader van parallelle export) behoudt de brouwerij zich het recht voor om dit leeggoed aan te rekenen aan de alsdan geldende nieuwwaarde.

3.5  De vaten welke ons binnen een redelijke termijn na levering niet zijn teruggestuurd, zullen aangerekend worden aan de alsdan geldende nieuwwaarde.

4. Verantwoordelijkheden

4.1 Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de ongevallen welke zouden voorkomen bij het gebruik van onze materialen.

5. Tegemoetkomingvandeverkoper

5.1 Wanneer de verkoper uit commerciële overweging toestaat dat van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, moet dit worden beschouwd als een tegemoetkoming waaraan de verkoper altijd en zonder vooropzeg een einde kan stellen.

6. Bevoegdheidvanrechtenvanrechtbanken

6.1  Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

6.2  Het Belgisch recht is van toepassing.

site by Intracto